Szanowni Użytkownicy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w waszej przeglądarce.

Polityka prywatności
Pliki Cookies

ROZUMIEM

REGULAMIN

BONU TURYSTYCZNEGO

REGULAMIN NABYWANIA I REALIZACJI BONU TURYSTYCZNEGO


SŁOWNIK POJĘĆ

Ilekroć w przedmiotowym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, przyjmują one następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady nabywania Bonu Turystycznego i jego realizacji, tj. wymiany na Usługę.
 2. Emitent – podmiot posiadający wyłączne prawo do emisji Bonu Turystycznego, tj.: Alka Sun Resort Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą 78-111 Ustronie Morskie ul. Wojska Polskiego 7, posiadająca REGON: 369770189 oraz NIP: 6711830182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000724399.
 3. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała zakupu Bonu Turystycznego.
 4. Użytkownik – Nabywca lub inna osoba będąca w posiadaniu Bonu Turystycznego, zamierzająca wymienić go na Usługę.
 5. Bon Turystyczny – dokument wyemitowany przez Emitenta, z nadanym unikalnym numerem seryjnym, uprawniającym Nabywcę lub Użytkownika do jego wymiany na Usługę, na warunkach opisanych w Regulaminie.
 6. Usługa – impreza turystyczna lub usługa turystyczna lub powiązane usługi turystyczne oferowane przez Emitenta na www.alka-ustronie.pl lub w salonie sprzedaży, na które można wymienić Bon Turystyczny.
 7. Data emisji – data umieszczona na Bonie Turystycznym w polu „Data wydania Bonu Turystycznego”, nadana przez Emitenta w dniu sprzedaży lub wysyłki Bonu.

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady nabycia Bonu Turystycznego i jego wymiany na Usługę, a także prawa i obowiązki Emitenta, Nabywcy oraz Użytkownika.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Emitenta, w należącym do niego salonie sprzedaży wymienionych w pkt 2 Słownika Pojęć oraz pod adresem internetowym https://alka-ustronie.pl. Podejmując decyzję o nabyciu Bonu Turystycznego, Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 3. Nabywca, który dokonał zakupu Bonu Turystycznego z zamiarem przekazania go osobie trzeciej, zobowiązany jest do poinformowania tej osoby o ogólnych warunkach korzystania z Bonu Turystycznego oraz o konieczności zapoznania się z Regulaminem.
 4. Emitent, Nabywca i Użytkownik zobowiązują się do ścisłego przestrzegania zapisów Regulaminu.
 5. Bon Turystyczny jest dokumentem na okaziciela, o wartości nominalnej wyrażonej w walucie polskiej.
 6. Termin ważności Bonu Turystycznego kończy się z upływem jednego roku od daty jego emisji. Bon Turystyczny, którego termin ważności minął, nie może zostać wymieniony na Usługę.
 7. Bon Turystyczny nie może być zamieniony w części, ani w całości, na gotówkę. Bon Turystyczny nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty z Bonu Turystycznego, w przypadku, gdy opiewa on na kwotę wyższą niż wartość wybranej Usługi. Jeżeli wartość Usługi jest wyższa od wartości Bonu Turystycznego, Użytkownik jest zobowiązany dopłacić różnicę.
 8. Bon Turystyczny nie może stanowić przedmiotu dalszych umów sprzedaży lub innych umów o podobnym charakterze.
 9. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za Bon Turystyczny, który został skradziony bądź uszkodzony.
 10. W przypadku kradzieży Bonu Turystycznego, jego zgubienia lub uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie, a tym samym wykorzystanie, Nabywca albo Użytkownik zgłasza ten fakt Emitentowi. Emitent niezwłocznie dostarcza na koszt zgłaszającego inny Bon Turystyczny, a numer skradzionego, zagubionego lub uszkodzonego Bonu Turystycznego zostaje anulowany, uniemożliwiając jego nieuprawnione wykorzystanie.
 11. Emitent jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych ze sprzedażą i realizacją Bonu Turystycznego bez zbędnej zwłoki.

§2 ZASADY NABYWANIA BONU TURYSTYCZNEGO

 1. Nabycie Bonu Turystycznego jest możliwe:
  • w siedzibie Emitenta,
  • w należących do Emitenta salonie sprzedaży,
  • poza lokalami Emitenta.
 2. W przypadku nabycia Bonu Turystycznego w siedzibie Emitenta lub w salonie sprzedaży, Nabywca otrzymuje Bon Turystyczny przy dokonaniu zapłaty.
 3. W przypadku zakupu Bonu Turystycznego poza lokalami Emitenta konieczne jest:
  • złożenie zamówienia (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) wskazującego na liczbę i nominały Bonów,
  • podanie danych takich jak imię i nazwisko, adres, adres do wysyłki, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
  • dokonanie płatności na podstawie noty księgowej w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania noty.
 4. Dokonanie przez Nabywcę wpłaty na rachunek bankowy Emitenta jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna Bonu Turystycznego.
 5. Po uznaniu rachunku bankowego Emitenta całą kwotą za nabycie Bonu Turystycznego, Emitent niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zapłaty, wysyła do Nabywcy lub osoby przez niego wskazanej Bon Turystyczny.
 6. Dostawa Bonu Turystycznego odbywa się kurierem na koszt Emitenta. Bon Turystyczny może być również odebrany przez Nabywcę w siedzibie Emitenta, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 7. W przypadku braku możliwości dostarczenia Bonu Turystycznego Nabywcy przez Emitenta, z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Bon Turystyczny będzie przechowywany w siedzibie Emitenta. Emitent powiadomi Nabywcę o zaistniałych okolicznościach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na adres e-mail lub numer telefonu podane przez Nabywcę przy dokonywaniu zakupu.
 8. Nabywca, bezpośrednio po otrzymaniu Bonu Turystycznego, zobowiązuje się do sprawdzenia, czy liczba oraz wartość nominalna otrzymanych Bonów Turystycznych, odpowiada zamówieniu Nabywcy i wpłaconej za nie kwocie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Nabywca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania Bonu Turystycznego, skontaktowania się z Emitentem, Emitent nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności, co do liczby i wartości Bonów Turystycznych, jeżeli nie zostały one zgłoszone w powyższym terminie.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Emitenta, na skutek zgłoszenia Nabywcy lub własnej weryfikacji, niezgodności pomiędzy liczbą lub wartością zamówionych Bonów Turystycznych a dokonaną wpłatą, Emitent niezwłocznie prześle Nabywcy prawidłowy Bon Turystyczny, zaś błędnie przesłany anuluje.

§3 PŁATNOŚĆ

 1. Płatność z tytułu nabycia Bonu Turystycznego następuje:
  • gotówką w siedzibie Emitenta lub w salonach sprzedaży,
  • przelewem lub poprzez wpłatę gotówkową na rachunek bankowy wskazany przez Emitenta.
 2. W przypadku płatności na rachunek bankowy, za datę zapłaty uznaję się dzień uznania rachunku bankowego Emitenta całą kwotą zapłaty.

§4 REALIZACJA BONU TURYSTYCZNEGO

 1. Wymiany Bonu na Usługę dokonuje się za pośrednictwem Emitenta, przy czym nie jest konieczne stawiennictwo w siedzibie lub salonie Emitenta.
 2. Użytkownik wybiera Usługę, na którą chce wymienić Bon Turystyczny spośród ofert dostępnych na https://alka-ustronie.pl lub w salonie sprzedaży.
 3. Nie podlegają realizacji Bony, które straciły ważność lub które zostały wcześniej anulowane.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY NABYCIA BONU TURYSTYCZNEGO

 1. Nabywca, który nabył Bon Turystyczny poza lokalami Emitenta może odstąpić od umowy jego nabycia.
 2. Termin odstąpienia wynosi 14 dni od daty otrzymania Bonu przez Nabywcę lub osobę przez niego wskazaną.
 3. Odstąpienie od umowy nie wymaga podania przez Nabywcę powodu odstąpienia.
 4. Odstąpienia dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 5. Oświadczenie o odstąpieniu można przesłać:
  - pocztą elektroniczną (po wcześniejszym wydrukowaniu formularza, jego wypełnieniu, podpisaniu i zeskanowaniu) na adres e-mail: rezerwacja@alka-ustronie.pl,
  – pocztą tradycyjną na adres siedziby Emitenta.
 6. Morbi luctus turpis molestie elit fringilla aliquet vitae et magna.
 7. Nabywca odstępujący od umowy nabycia Bonu Turystycznego jest zobowiązany do jego odesłania. Bon należy odesłać niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od nabycia Bonu Turystycznego.
 8. Zwrot środków w związku z odstąpieniem od umowy nabycia Bonu Turystycznego nastąpi do 14 dni od dnia otrzymania przez Emitenta oświadczenia o odstąpieniu Nabywcy od umowy nabycia Bonu Turystycznego, w sposób, w jaki dokonana została płatność za Bon albo w sposób uzgodniony z odstępującym.
 9. Odstąpienie od umowy nie będzie możliwe, jeżeli przed upływem terminu wskazanego w ust. 2 rozpoczęta zostanie realizacja Bonu.
 10. Za odstąpienie przez Nabywcę od umowy uważa się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Emitenta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia zamiaru nabycia Bonu Turystycznego lub wpłacenie kwoty niższej niż wartość zamówionego Bonu Turystycznego.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Nabywcy i Posiadacza Bonu Turystycznego jest Emitent.
 2. Dane osobowe Nabywcy i Posiadacza pozyskane przez Emitenta są przetwarzane wyłącznie w celach związanych ze sprzedażą i realizacją Bonu Turystycznego.
 3. Dane osobowe Nabywcy i Posiadacza są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe Nabywcy i Posiadacza nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 5. Odbiorcą danych osobowych Nabywcy i Posiadacza, poza Emitentem, mogą być firmy kurierskie oraz publiczni operatorzy pocztowi i telekomunikacyjni.
 6. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży Bonu Turystycznego oraz jego późniejszej realizacji.
 7. Nabywca i Posiadacz ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Nabywca i Posiadacz mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. W kwestiach związanych z danymi osobowymi Nabywca i Posiadacz może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Emitenta za pośrednictwem poczty elektronicznej inspektorodo@alka-ustronie.pl.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabycie Bonu Turystycznego oznacza, że Nabywca zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego zapisy.
 2. Regulamin może ulegać zmianom.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Emitenta, nie krótszym jednak niż 7 dni od ich wprowadzenia
 4. Bon Turystyczny nabyty przed wejściem w życie zmian w Regulaminie, uważa się za nabyty i realizowany na zasadach dotychczasowych.
 5. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2019 roku.

Alka Sun Resort Sp. z o.o.